wtorek, 15 wrzesień 2015 15:22

Uprawnienia żeglarskie | patenty żeglarskie | stopnie żeglarskie

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Uprawnienia żeglarskie | Patenty żeglarskie

Żeglarstwo jachtowe jest najpopularniejszą z form żeglarstwa i jedyną, w której do prowadzenia pojazdu żaglowego potrzebne są specjalne uprawnienia. Możliwość prowadzenia jachtów na wodach śródlądowych w Polsce określa ustawa o żegludze śródlądowej . Zgodnie z artykułem 37a tej ustawy, „prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej „uprawianiem turystyki wodnej” , wymaga:
1) posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa;
2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.
   Przepisy te dotyczą „statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej o napędzie żaglowym (jachtów żaglowych), które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny” (art. 37a, p. 2, ust. 1). „Uprawianie turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy. (art. 37a, p. 3).
   Jak wynika z powyższego w Polsce do prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m po wodach śródlądowych wymagane jest posiadanie stosownego dokumentu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m, są patenty: żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego i kapitana jachtowego. W rozporządzeniu stwierdzono także, że o wydanie patentu należy starć się we właściwym polskim związku sportowym, którym w tym przypadku jest Polski Związek Żeglarski. Egzamin na patenty nie musi przeprowadzać komisja PZŻ, lecz może też inna, złożona z osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
   Możliwość prowadzenia jachtów żaglowych po wodach morskich reguluje artykuł 62,  ustęp 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie morskim . Stanowi on, że „dokumenty kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej stanowią potwierdzenie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia jachtów rekreacyjnych oraz jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi na wodach morskich.”

Patent żeglarza jachtowego

uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz jachtów o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej. Patent żeglarza może uzyskać osoba, która ukończyła 14 rok życia oraz zdała egzamin z wiedzy i umiejętności.

 Patent jachtowego sternika morskiego

uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz jachtów o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich. Patent może uzyskać osoba która ukończyła 18 rok życia, odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich o łącznym czasie trwania co najmniej 200 godzin żeglugi oraz zdała egzamin z wiedzy i umiejętności.

Patent kapitana jachtowego

uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń. Patent taki może uzyskać osoba, która posiada patent jachtowego sternika morskiego i po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m oraz odbyła co najmniej jeden rejs trwający powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs trwający dłużej nić 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

Śródlądowe jachty żaglowe

podlegają obowiązkowej rejestracji w Okręgowych Związkach Żeglarskich (PZŻ) gdy długość ich kadłuba przekracza 12 m  (obecnie w Polsce są jedynie trzy takie jednostki). Pozostałe jachty można rejestrować dobrowolnie. W przypadku braku rejestracji jacht musi być oznakowany, tzn. musi posiadać na burcie nazwę lub inny znak rozpoznawczy o wysokości co najmniej 10 cm, a w kokpicie lub na rufie informację z imieniem, nazwiskiem i portem macierzystym armatora jednostki.

Żaglowe jachty morskie

o długości kadłuba do 5 m, zwolnione są z obowiązku rejestracji. Ich armatorzy mogą je dobrowolnie rejestrować w Polskim Związku Żeglarskim. Jachty morskie o długości powyżej 5 m, muszą być zarejestrowane w PZŻ. Uzyskują wtedy numer „POL” umieszczany na żaglu oraz Certyfikat Jachtu Morskiego. Ponadto jachty morskie o długości kadłuba powyżej 15 m i nie służące do działalności gospodarczej (np. udostępniane przez firmy czarterowe), muszą przechodzić badania techniczne w Polskim Rejestrze Statków lub w PZŻ i uzyskać w Urzędzie Morskim Kartę Bezpieczeństwa. Muszą posiadać także wyposażenie zgodne z zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego.

Czytany 4358 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 15 wrzesień 2015 21:05

Nasze rejsy

O nas

Jesteśmy agencją żeglarską oferującą czartery jachtów oraz organizację rejsów żeglarskich na całym świecie. Działamy na rynku od 1999 roku. Jesteśmy agentem ponad 200 firm czarterowych z całego świata. Decydując się na wynajem jachtów u nas, macie Państwo gwarancję rzetelności oraz najkorzystniejszej ceny. Więcej...

Kontakt

ACTIVE-SAILS.PL

tel. kom. +48 605 43 00 46

ul. Zdzisławy 11a, 61-054 Poznań 

info(małpa)active.poznan.pl